Systém vnitřních zásad - dokument

Dnešního dne, měsíce a roku byl společností:

Firma Realitní kancelář CENTRUM s.r.o., IČO: 254 56 342,

se sídlem: Arbesova 3371/14, 466 04, Jablonec nad Nisou

zastoupena Mgr. Janem Zemanem, jednatelem společnosti,

(dále jen Realitní zprostředkovatel)

přijat v souladu se zák.č. 253/2008 Sb., v platném znění, následující

 

Systém vnitřních zásad

k zajištění povinností vyplývajících ze zák.č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tento Systém vnitřních zásad (dále jako SVZ) slouží k zajištění plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jako AML zákon). 

1.2 Uvedený Systém vnitřních zásad je závazný pro zaměstnance Realitního zprostředkovatele a dále pak pro spolupracující třetí osoby zastupující při činnostech realitního zprostředkování Realitního zprostředkovatele na základě písemné smlouvy nebo plné moci (dále souhrnně jako Realitní makléř).

1.3 K zajištění povinností vyplývajících z výše uvedeného zákona stanovujeme následující postup činností.

1.4  Obsah: 

            1 - Úvodní ustanovení                                     strana 1

             2 - Identifikace účastníků obchodu                   strana 1-3

3 - Kontrola klienta                                           strana 4       

4 - Podezřelý obchod a hodnocení rizik           strana 5 - 6

5 - Oznamovací povinnost                               strana 6

6 - Odklad plnění příkazu                                 strana 7

7 - Stanovení osoby pro styk s FAÚ                 strana 8

8 - Povinnost mlčenlivosti                                strana 8

9 - Archivace údajů                                          strana 8

10 - Kontrola a vnitřní oznamovací systém          strana 9

11 - Další povinnosti                                        strana 9

12 - Přílohy                                                      strana 11-15

 

2. Identifikace účastníků obchodu

2.1 U každého obchodu (obchodem se pro tyto účely rozumí zprostředkování uzavření realitní smlouvy podle zák.č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, a jak je upraveno v § 2 odst. 1 písm. d) bod 2 AML zákona) v hodnotě přesahující částku odpovídající ekvivalentu 1.000 EUR  a u obchodu bez ohledu na limit 1.000 EUR, který je vyhodnocen jako podezřelý,  provede Realitní makléř identifikaci účastníků obchodu. Identifikace musí být provedena v rozsahu údajů uvedených v čl. 2.2 tohoto SVZ.

 

2.2 Identifikační údaje účastníka obchodu

2.2.1 U klienta, který je fyzickou osobou:

- Všechna jména a příjmení

- Pohlaví (není potřeba uvádět, pokud je zřejmé z identifikačních údajů)

- Trvalý nebo jiný pobyt

- Rodné číslo, anebo, nebylo-li rodné číslo přiděleno datum narození

- Místo narození

- Státní občanství

- Jde-li o podnikající fyzickou osobu též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a IČ.

- Druh a číslo průkazu totožnosti, stát popř. orgán, který jej vydal, a doba platnosti průkazu totožnosti.

2.2.2 Výše uvedené údaje doporučujeme zajistit pořízením fotokopie průkazu totožnosti, z něhož byly identifikační údaje (jsou-li v něm uvedeny) ověřeny a z něhož byla ověřena shoda podoby klienta s vyobrazením v průkazu totožnosti. Pokud klient odmítne pořízení a uchování fotokopie průkazu totožnosti, osoba provádějící identifikaci klienta zaznamená všechny výše uvedené údaje vypsáním.

2.2.3 U klienta, který je právnickou osobou:

- Obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo

- Identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraniční u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem údaje jako u fyzické osoby viz výše.

2.2.4. Je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo skutečným majitelem identifikované právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamenají se i její identifikační údaje.

 

2.3 Postup identifikace a identifikační údaje osoby, která jedná jménem klienta

2.3.1 První identifikace klienta, který je fyzickou osobou, a každé fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou, provede Realitní makléř za fyzické přítomnosti identifikovaného, pokud není v tomto SVZ stanoveno jinak.

2.3.2 Při identifikaci klienta, který je

a/ fyzickou osobou, Realitní makléř identifikační údaje zaznamená a ověří v průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal a dobu jeho platnosti. Současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.

b/ právnickou osobou, Realitní makléř identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci  právnické osoby  a v rozsahu podle písmene a/  provede identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu, je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo skutečným majitelem této právnické osoby jin právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje (skutečným majitelem se dle AML zákona v této souvislosti rozumí vždy pouze fyzická osoba).

2.3.3 Je-li klient zastoupen na základě plné moci, provede Realitní makléř identifikaci zmocněnce podle postupu popsaného výše pod písm. a) a dále z předložené plné moci identifikuje zmocnitele; Realitní makléř je povinen zajistit uchování (resp. předání k archivaci) originálu či ověřené kopie takové plné moci.

2.3.4 Je-li klient zastoupen zákonným zástupcem, provede Realitní makléř identifikaci zákonného zástupce  dle čl. 2 tohoto SVZ. Zákonný zástupce doloží Realitními makléři identifikační údaje  zastoupeného (v rozsahu údajů podle § 5 AML zákona).

2.3.5 Při dalších obchodech s klientem, který již byl identifikován, ověří Realitní makléř vhodným způsobem totožnost konkrétní  jednající fyzické osoby. Toto prověření lze provést  i bez fyzické přítomnosti klienta, který je fyzickou osobou, nebo fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou.

2.3.6 V době trvání  obchodního vztahu nebo při dalších obchodech  Realitní makléř kontroluje platnost a úplnost  identifikačních údajů klienta, informací získaných v rámci kontroly klienta nebo důvodnost výjimky z kontroly klienta a zaznamenává jejich změny.

2.3.7 Jestliže má Realitní makléř při uzavírání obchodu podezření, že klient nejedná svým jménem, nebo že zastírá, že jedná za třetí osobu, vyzve klienta, aby doložil plnou moc. Advokát nebo notář může této výzvě vyhovět i tím, že předloží kopii příslušných částí dokladu, ze kterých identifikační údaje klienta zjistil.

2.3.8 Klient poskytne Realitnímu makléři informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Realitní makléř je oprávněn pro účely identifikace dle AML zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané údaje k naplnění AML zákona.

 

                                                                                                                  2.4 Politicky exponované osoby

2.4.1. Za politicky exponovanou osobu se ve smyslu této směrnice považuje fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci.

2.4.2. Dále se za politicky exponovanou osobu považuje:

- fyzická osoba, která je osobou blízkou k osobě uvedené v čl. 2.4.1,

- je společníkem nebo skutečným majitelem  stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání  podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená  v čl. 2.4.1., nebo je o ní pracovníku firmy  známo, že je v jakémkoliv jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v čl. 2.4.1,

- je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v čl. 2.4.1.

2.4.3. Skutečnost, zda se jedná či nejedná o politicky exponovanou osobu, zjišťuje Realitní makléř nebo zaměstnanec Realitního zprostředkovatele, který identifikaci provádí.    

 

3. Kontrola klienta

3.1. Kontrolu klienta je Realitní makléř povinen provádět vždy před uskutečněním jednotlivého obchodu v hodnotě  ekvivalentu 10.000 EUR a vyšší a dále vždy u podezřelého obchodu, před uskutečněním obchodu s politicky exponovanou osobou a dále v době trvání obchodního vztahu.

3.2 Kontrola klienta zahrnuje :

- získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,

- zjišťování skutečného majitele, pokud je klient právnickou osobou; evidence skutečných majitelů je na www.esm.justice.cz,

- získání informací potřebných pro provádění průběžného sledování obchodního vztahu včetně  zkoumání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda uskutečňované obchody jsou  v souladu s tím, co povinná osoba ví o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu,

- přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků.

3.3 Kontrolu klienta provádí Realitní makléř s náležitou odbornou péčí, a to způsobem a v rozsahu odpovídajícím povaze obchodu a klienta. Rozsah prováděné kontroly klienta tedy odpovídá kategorizaci klienta (např. dle teritoriálního hlediska) a povaze obchodu.

3.4 V případě, že na základě hodnocení rizik představuje klient, obchod nebo obchodní vztah zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, provádí se zesílená kontrola klienta, která spočívá mj. v získávání dalších potřebných dokumentů a informací (a jejich ověřování) o skutečném majiteli, povaze obchodu a zdroji majetku či prostředků.

 

3.5 Výjimky z povinnosti identifikace a  kontroly klienta

Realitní makléř nemusí provádět identifikaci a kontrolu klienta v těchto  případech - pokud je klient :

- úvěrovou nebo finanční institucí,

- zahraniční úvěrovou nebo finanční institucí na území státu, který jí ukládá rovnocenné povinnosti v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jako ukládá práva Evropských společenství,

- společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování  na regulovaném trhu a která podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropských společenství,

- skutečným majitelem peněžních prostředků uložených na účtu úschov notáře, advokáta, soudního exekutora nebo soudu,

- ústředním orgánem státní správy České republiky, Českou národní bankou nebo vyšším územním samosprávným celkem,

- klientem, kterému byly svěřeny významné  veřejné funkce podle předpisů  Evropských společenství a Evropské unie,

- klientem, jehož identifikační údaje jsou veřejně dostupné a není důvod pochybovat o jejich správnosti,

- klientem, jehož činnosti jsou průhledné,

- klientem, jehož účetnictví podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace,

- klientem, který je odpovědný buď orgánu Evropské unie nebo orgánům členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, anebo u něhož existují  jiné vhodné kontrolní postupy zajišťující kontrolu jeho činnosti.

 

4. Podezřelý obchod a hodnocení rizik

4.1 Podezřelým obchodem se rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legaliaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat.

4.2 Pro hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která mohou nastat, se jednotlivé obchody nebo obchodní vztahy posuzují individuálně. Maximální pozornost je věnována zejm. obchodům, jejichž předmětem je převod nemovité věci, kdy lze jako rizikové považovat skutečnosti, kdy byla převáděná nemovitost nabyta za nápadně vyšší nebo nižší cenu oproti skutečné hodnotě věci, kdy je převodcem prodej realizován v blízkém časovém sledu od nabytí, nebo pokud jsou klientem požadovány nestandardní požadavky. Za rizikový typ klienta, kde je potřeba zvýšené pozornosti, lze považovat právnické osoby se zakrytou vlastnickou strukturou, nebo i fyzické osoby s bydlištěm z rizikových oblastí. Při zjištěných pochybnostech musí Realitní makléř nebo jiný zaměstnanec, který provádí kontrolu, pro další postup ve věci neprodleně informovat Realitního zprostředkovatele.

4.3 Rusko je vysoce rizikovou zemí, která podporuje a financuje mezinárodní terorismu. Na občany a právnické osoby z Ruské federace, resp. české právnické osoby, kde je skutečným majitelem občan z Ruské federace, se uplatní zesílená identifikace a kontrola klienta ve smyslu § 9a AML zákona.

 

                                                                                           4.4 Podezřelým obchodem může být například případ, kdy

- klient provádí platbu kupní ceny nemovitosti z více různých účtů bez logického vysvětlení takového postupu,

- klient provádí převody majetku, které zjevně nemají ekonomický  důvod (nákup nemovitostí a její následný bezprostřední prodej, často i se ztrátou),

- prostředky, s nimiž klient nakládá, zjevně neodpovídají povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům,

- klientem nebo jeho skutečným majitelem je osoba ze státu, který nedostatečně  nebo vůbec neuplatňuje opatření proti  legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; seznam států (klasifikace zemí dle FATF) Realitní makléř nalezne na stránkách Finančního analytického úřadu (dále též FAÚ),

- Realitní makléř má pochybnosti o pravdivosti získaných informací o klientovi.

 

4.5 Za podezřelý se obchod považuje vždy, pokud

- klient nebo skutečný majitel je osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí (§ 2 zákona č. 69/2006 Sb.); seznam je přístupný na www.sanctionsmap.eu,

- předmětem obchodu je nebo má být zboží, vůči němuž ČR uplatňuje sankce podle zákona č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí,

- klient se odmítá podrobit kontrole nebo odmítá uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná.

4.5.1 Pokud Realitní makléř vyhodnotí znaky uvedené v čl. 4.2-4.4 tak, že by se mohlo jednat o podezřelý obchod, oznámí tuto skutečnost neprodleně spolu se zjištěnými identifikačními údaji účastníka (-ů) obchodu a veškerými dalšími okolnostmi případu vedoucímu pracovníkovi Realitního zprostředkovatele.

4.5.2 Pokud Realitní makléř zjistí při realizaci obchodního případu některý ze znaků  podle čl. 4.2-4.4 tohoto SVZ,  oznámí tuto skutečnost vždy neprodleně se všemi zjištěnými identifikačními údaji účastníka/ů obchodu a veškerými dalšími okolnostmi případu vedoucímu pracovníkovi Realitního zprostředkovatele.

4.5.3 Pokud Realitní makléř nebo jiný zaměstnanec Realitního zprostředkovatele provádějící kontrolu klienta zjistí, že klient, nebo osoba jednající jménem či za klienta, je na sankčním seznamu, musí zajistit prostřednictvím vedoucích pracovníků Realitního zprostředkovatele podání Oznámení podezřelého obchodu (dále též OPO) na FAÚ.

4.5.4 Ke zjištění, zda se v osobě klienta jedná o sankcionovaný subjekt nebo předmětem obchodu je sankcionované zboží je třeba provést kontrolu v sankčním seznamu ES, jehož konsolidovanou verzi je možné nalézt prostřednictvím odkazu na www.FinancniAnalytickyUrad.cz. V případě nalezení shody je třeba v přímo použitelném předpise ES, jímž se sankce stanovují, zjistit jaká konkrétní omezení či zákazy se vůči danému subjektu uplatní.

 

4.6 Povinnost neuskutečnit obchod

4.6.1 Realitní makléř odmítne uskutečnění obchodu nebo uzavření obchodního vztahu v případě, že je dána identifikační povinnost a klient se odmítne podrobit identifikaci nebo odmítne doložit plnou moc, neposkytne potřebnou součinnost při kontrole nebo z jiného důvodu nelze provést identifikaci nebo kontrolou klienta, nebo má-li osoba provádějící identifikaci nebo kontrolu (zaměstnanec či Realitní makléř Realitního zprostředkovatele) pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů.

4.6.2 Realitní makléř neuskuteční obchod s politicky exponovanou osobou, pokud mu není znám původ majetku užitého v obchodu. Ve všech těchto případech je Realitní makléř povinen neprodleně informovat vedoucího pracovníka Realitního zprostředkovatele.

4.6.3 Realitní makléř neuskuteční obchod s politicky exponovanou osobou bez souhlasu vedoucího pracovníka Realitního zprostředkovatele

 

                                                                                                                               5. Oznamovací povinnost

5.1 Zjistí-li při jednání s klientem Realitní makléř či zaměstnanec cokoliv neobvyklého, co by mohlo naznačovat podezřelý obchod ve smyslu čl. 4 tohoto SVZ,  je povinen s tímto zjištěním ihned seznámit osobu pověřenou zajišťováním styku s FAÚ (tedy vedoucího pracovníka Realitního zprostředkovatele). Tato osoba nejprve vyhodnotí všechny okolnosti obchodu v přísl. souvislostech a následně posoudí, jedná-li se o podezřelý obchod; pokud ano, učiní, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5-ti kalendářních dnů od zjištění obchodu, oznámení FAÚ (Finančnímu analytickému úřadu). Písemné oznámení zašle formou doporučeného dopisu nebo cenného psaní na adresu FAÚ. Podezřelý obchod lze také hlásit přes DS prostřednictvím stránek úřadu www.FinancniAnalytickyUrad.cz.

5.2 Finanční analytický úřad, PO BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1. Další možnosti spojení na Finanční analytický úřad: telefon 257 044 501 nebo 603 587 663 mimo obvyklou pracovní dobu (pracovní dny: 8,00 hod. - 16,00 hod.), fax: 257 044 502, e-mail: fau@mfcr.cz, datová schránka: egi8zyh.

5.3 Oznámení podezřelého obchodu nelze podat telefonicky, faxem, nezabezpečeným elektronickým spojením (běžný e-mail) ani prostřednictvím datové schránky.

5.4 Další možnosti splnění oznamovací povinnosti oznámení lze podat písemně nebo ústně do protokolu, a to v místě určeném po předchozí dohodě s FAÚ.

5.5 Vyžadují-li to okolnsti případu (zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení), oznámí zaměstnanec Realitního zprostředkovatele či Realitní makléř  (tedy osoba, který v rámci svých povinností vyplývajících z tohoto SVZ a příslušných právních předpisů ke zjištění stavu věci došla) za Realitního zprostředkovatele podezřelý obchod na FAÚ neprodleně po jeho zjištění.

5.6 Oznámením podezřelého obchodu není dotčena povinnost stanovená ve zvláštním zákoně oznámit skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu.

 

6. Odklad splnění příkazu

6.1 Zajištění plnění povinnosti odložit splnění příkazu klienta podle § 20 AML zákona se ukládá osobě uvedené v čl. 7.1 SVZ za součinnosti Realitního makléře, odpovědného za přísl. obchodní případ. Příkaz klienta, týkající se podezřelého obchodu, může Realitní zprostředkovatel  splnit nejdříve po uplynutí  24 hodin od přijetí oznámení podezřelého obchodu FAÚ, pokud hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním by mohlo být zmařeno nebo podstatně sníženo zajištění výnosu.

6.2 Osoba uvedené v čl. 7.1 SVZ za součinnosti Realitního makléře, odpovědného za přísl. obchodní případ, zajistí odložení splnění příkazu, a to na dobu 24 hodin od doby, kdy FAÚ přijal oznámení. Na odklad splnění příkazu klienta upozorní Realitní zprostředkovatel FAÚ v oznámení podezřelého obchodu.

6.3 Realitní zprostředkovatel splnění příkazu klienta neodloží v případě, kdy odložení není možné, nebo kdy je Realitnímu zprostředkovateli známo, že by takové odložení mohlo zmařit nebo jinak ohrozit šetření podezřelého obchodu. O splnění příkazu klienta v takovém případě Realitní zprostředkovatel ihned informuje FAÚ.

6.4 Pokud prověření podezřelého obchodu pro složitost vyžaduje delší lhůtu,  FAÚ rozhodne:

a) o prodloužení doby, na kterou se odkládá splnění příkazu klienta, nejdéle však o 2 pracovní dny od přijetí oznámení podezřelého obchodu na FAÚ,

b) o odložení splnění příkazu klienta nebo o zajištění majetku, který má být předmětem podezřelého obchodu, u povinné osoby, u níž se tento majetek nachází, až na dobu 3 prac. dnů.

6.5 Příkaz lze provést až po uplynutí lhůty 24 hodin, na kterou odložil splnění příkazu Realitní zprostředkovatel anebo lhůty, na kterou podle § 20 odst. 3 AML zákona rozhodl odložit splnění příkazu FAÚ, pokud FAÚ nesdělí v této lhůtě, že podal trestní oznámení.

6.6. Realitní zprostředkovatel obratem sdělí FAÚ vykonání rozhodnutí FAÚ podle § 20 odst. 3 písm. b) AML zákona o odložení splnění příkazu nebo o zajištění majetku, který má být předmětem podezřelého obchodu a potvrdí čas, od něhož se počítá běh lhůty podle § 20 odst. 3 písm. b) AML zákona. Realitní zprostředkovatel dále průběžně podává FAÚ informace o všech podstatných skutečnostech týkajících se majetku uvedeného v rozhodnutí.

6.7 Podá-li FAÚ ve lhůtě stanovené výše orgánu činnému v trestním řízení, provede (případně svolí) vedoucí ekonomického úseku Realitní zprostředkovatele příkaz klienta po uplynutí 3 kalendářních dnů ode dne podání trestního oznámení, pokud orgán činný v trestním řízení do konce této lhůty nerozhodne o odnětí nebo zajištění předmětu  podezřelého obchodu. O podání trestního oznámení informuje FAÚ kontaktní osobu Realitního zprostředkovatele před uplynutím lhůty, na níž bylo splnění příkazu odloženo. Pokud FAÚ v této lhůtě nesdělí Realitní zprostředkovateli, že podal trestní oznámení, Realitní zprostředkovatel příkaz klienta prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka provede.

 

                                                                                   7. Stanovení osoby určené k zajišťování průběžného styku s FAÚ

7.1 Osobou určenou k zajišťování průběžného styku s FAÚ  je za Realitního zprostředkovatele: Mgr. Jan Zeman, pracovní pozice: jednatel, mob.tel.: 604 200 252, e-mail: zeman@rkcentrum.cz.

7.2 V případě nepřítomnosti zajišťuje kontakt s FAÚ: Veronika Novotná, pracovní pozice: vedoucí kanceláře, mob.tel.: 603 753 659, e-mail: novotna@rkcentrum.cz.

7.3 O určení osoby k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s FAÚ informuje Realitní kancelář FAÚ nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nastaly v souvislosti s určením kontaktní osoby změny.

 

                                                                                                                        8. Povinnost mlčenlivosti

8.1 Všem zaměstnancům Realitního zprostředkovatele, spolupracujícím Realitním makléřům, stejně tak i dalším třetím osobám, které budou mít informace o podaném Oznámení podezřelého obchodu,  se ukládá zachovávat mlčenlivost o Oznámení podezřelého obchodu nebo o úkonech učiněných FAÚ ve vztahu ke třetím osobám, včetně osob, jichž se sdělené informace týkají.

8.2 Povinnost mlčenlivosti nezaniká ani skončením pracovněprávního vztahu, dohody o spolupráci uzavřené mezi Realitním zprostředkovatelem a Realitním makléřem  či plné moci zmocňující Realitního makléře zastupovat Realitního zprostředkovatele; její porušení je přestupkem, za který lze podle § 43 AML zákona uložit pokutu až do výše 200.000  Kč, resp. za určitých podmínek až do 1 mil.Kč. Tím není dotčena odpovědnost za škodu, která tím osobě, jíž se vyzrazení týkají, vznikla, ani případná trestní odpovědnost toho, kdo porušil povinnost mlčenlivosti.

8.3 Povinnosti zachovávat mlčenlivost se nelze dovolávat vůči:

- orgánu činnému v trestním řízení, pokud provádí řízení o trestném činu souvisejícím s legalizací výnosu nebo jedná-li se o splnění oznamovací povinnosti vztahující se k takovému trestnému činu,

- soudu rozhodujícímu v občanském soudním řízení spory týkající se obchodu nebo nároku vyplývajícího z AML zákona,

- osobám vykonávajícím bankovní dohled,

- orgánu oprávněnému podle zvláštního předpisu rozhodovat o odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v případě, že FAÚ předloží podnět k odnětí takového oprávnění,

- osobě, která by mohla uplatnit nárok na náhradu škody podle tohoto zákona, jde-li o následné oznámení skutečností rozhodných pro uplatnění takového nároku.

8.4 O uplatnění výjimky povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců Realitního zprostředkovatele nebo spolupracujících Realitních makléřů rozhoduje v daném případě statutární orgán Realitního zprostředkovatele.

 

9. Archivace údajů

9.1 Údaje získané při identifikaci a kontrole klienta (tedy zejména identifikační údaje, údaje týkající se průkazu totožnosti, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci v případě zastupování na základě plné moci, údaje o tom, kdo a kdy provedl u Realitního zprostředkovatele první identifikaci klienta) budou uschovány po dobu 10-ti let od ukončení obchodu a budou uloženy ve spise zakázky. Dále pak budou po stejnou dobu uchovány úaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace, tj. zejména smlouvy a doklady o platbách.

9.2 Archivaci zajistí Realitní makléř nebo pracovník Realitního zprostředkovatele, který prováděl identifikaci či kontrolu klienta, postoupením příslušných dokumentů či složek  vedoucímu pracovníkovi Realitního zprostředkovatele, který je za archivaci odpovědný.

 

10. Kontrola a vnitřní oznamovací systém

10.1 Osobou určenou k výkonu činnosti podle § 11 zák.č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, je za Realitního zprostředkovatele: Mgr. Jan Zeman, pracovní pozice: jednatel, mob.tel.: 604 200 252,  e-mail: zeman@rkcentrum.cz.

10.2 V souladu s ustanovením § 21 odst. 6 písm b) AML zákona je součástí tohoto systému vnitřních zásad tzv. vnitřní oznamovací systém podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona  č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který tvoří samostatnou přílohu č. 4 tohoto systému vnitřních zásad, jenž umožňuje oznamovatelům na základě ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů podat oznámení, resp. informace o možném protiprávním jednání dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů.

 

                                                                                                                              11. Další povinnosti

10.1 Údaje o obchodech, na něž se vztahuje identifikační povinnost nebo ohledně nichž FAÚ provádí šetření, sdělují na  požádání ve stanovené lhůtě  FAÚ vedoucí pracovník  Realitní ho zprostředkovatele , který také předkládá  potřebné informace o těchto obchodech, nebo k nim umožní přístup pověřeným zaměstnancům FAÚ při prověřování oznámení a poskytnou informace o osobách, které se jakýmkoli způsobem účastnily takových obchodů.

10.2 Vedoucí pracovník Realitního zprostředkovatele je povinen provést  školení zaměstnanců a spolupracujících Realitních makléřů (stejně tak i třetích osob, které se mohou s podezřelým obchodem setkat před zařazením na jejich pracovní místa),  z této směrnice (SVZ) a z AML zákona, a to nejméně 1x za 12 měsíců.

10.3 Vedoucí pracovník Realitního zprostředkovatele je povinen evidovat a uchovat obsah školení, účast na těchto školeních (prezenční listinu podepsanou účastníky proškolení); tuto evidenci uchovávat po dobu 5 let. Obsah školení musí být vedoucím pracovníkem Realitního zprostředkovatele aktualizován a doplňován.

10.4. Za provádění kontroly dodržování povinností dle AML zákona je odpovědný vedoucí pracovník Realitního zprostředkovatele.

10.5 Tento Systém vnitřních zásad byl schválen statutárním orgánem Realitního zprostředkovatele.

 

11. Přílohy

Příloha č. 1 - Seznam rizikových teritorií z hlediska nebezpečí legalizace výnosů z trestné činnosti

Příloha č. 2 - Seznam rizikových teritorií z hlediska nebezpečí financování terorismu

Příloha č. 3 - Vzor Oznámení podezřelého obchodu a Sdělení kontaktních informací

Příloha č. 4 - Vnitřní oznamovací systém dle zákona o ochraně oznamovatelů

 

V Jablonci nad Nisou, dne 27.07.2023

 

                                                                                       Realitní kancelář CENTRUM s.r.o.

.

               Realitní zprostředkovatel

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 Systému vnitřních zásad:

 

Základní seznam rizikových teritorií

z hlediska nebezpečí legalizace výnosů z trestné činnosti

 

Stát

 

Mezinárodní kód

Andorra

ANDORRA

AD

Anguilla

ANGUILLA

AI

Antigua a Barbuda

ANTIGUA AND BARBUDA

AG

Aruba

ARUBA

AW

Bahamské společenství

BAHAMAS

BS

Belize

BELIZE

BZ

Bolívie

BOLIVIA

BOL

Britské Panenské ostrovy

VIRGIN ISLANDS, BRITISH

VG

Cookovy ostrovy

COOK ISLANDS

CK

Dominikánská republika

DOMINICAN REPUBLIC

DOM

Ekvádor

ECUADOR

EC

Gruzie

GEORGIA

GE

Haiti

HAITI

RH

Kajmanské ostrovy (brit.)

CAYMAN ISLANDS

KY

Kolumbie

COLUMBIA

CO

Kostarika

COSTA RICA

CR

Kyperská republika

CYPRUS

CY

Lichtenštejnské knížectví

LIECHTENSTEIN

LI

Marshallské ostrovy

MARSHALL ISLANDS

MH

Mauricijská republika

MAURITIUS

MU

Monacké knížectví

MONACO

MC

Myanmar (dříve Barma)

MYANMAR (dříve BARMA)

MM

Nauruská republika

NAURU

NR

Nigérie

NIGERIA

RN

Niue

NIUE

NU

Nizozemské Antily

NETHERLANDS ANTILLES

AN

Ostrovy Turks a Caicos (brit.)

TURKS AND CAICOS ISLAND

TC

Panamská republika

PANAMA

PA

Peru

PERU

PE

Ruská federace

RUSSIAN FEDERATION

RU

Samoa

SAMOA

WS

Seychelská republika

SEYCHELLES

SC

Svatá Lucie

SAINT LUCIA

SL

Svatý Kryštof a Nevis

SAINT KITTS AND NEVIS

KN

Svatý Vincenc a Grenadiny

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

VC

Ukrajina

UKRAINE

UA

Vanuatská republika

VANUATU

VU

Venezuela

VENEZUELA

YV

Vietnamská socialistická republika

VIETNAM

VN

Zimbabwe

ZIMBABWE

ZW

 

 

Příloha č. 2 Systému vnitřních zásad:

 

Základní seznam rizikových teritorií

z hlediska nebezpečí financování terorismu

 

Stát

 

Mezinárodní kód

Afghánistán

AFGHANISTAN

AF

Albánská republika

ALBANIA

AL

Alžírská lidová demokratická republika

ALGERIA

DZ

Etiopie

ETHIOPIA

ET

Filipínská republika

PHILIPPINES

PH

Indonéská republika

INDONESIA

ID

Irácká republika

IRAQ

IQ

Íránská islámská republika

IRAN /ISLAMIC EPUBLIC

IR

Jemenská republika

YEMEN

YE

Korejská lidově demokratická republika

DPRK

KP

Kosovo

KOSOVO

-

Kuba

CUBA

CU

Kypr (severní část)

CYPRUS

CY

Libanonská republika

LEBANON

LB

Libyjská arabská lidová socialistická džamáhírije

LIBYAN ARAB AMAHIRIYA

LY

Malaysie

MALAYSIA

MY

Maroko

MOROCCO

MA

Mauritánská islámská republika

MAURITANIA

MR

Okupované palestinské území

PALESTINIAN TERRITORY

PS

Pákistánská islámská republika

PAKISTAN

PK

Saúdskoarabské království

SAUDI ARABIA

SA

Somálská demokratická republika

SOMALIA

SO

Spojené arabské emiráty

UNITED ARAB EMIRATES

AE

Súdánská republika

SUDAN

SD

Svatý Tomáš a Princův ostrov

SAO TOME AND PRINCIPE

ST

Syrská arabská republika

SYRIAN ARAB REPUBLIC

SY

Tádžikistán

TAJIKISTAN

TJ

Tuniská republika

TUNISIA

TN

Turecko

TURKEY

TR

Turkmenistán

TURKMENISTAN

TM

Uzbekistán

UZBEKISTAN

UZ

 

 

Příloha č. 3 Systému vnitřních zásad:

 

OZNÁMENÍ PODEZŘELÉHO OBCHODU sp.zn. /

 

I. Identifikační údaje oznamovatele podezřelého obchodu:

 

Realitní kancelář CENTRUM s.r.o., IČO: 254 56 342,

se sídlem: Arbesova 3371/14, 466 04, Jablonec nad Nisou

zastoupena Mgr. Janem Zemanem, jednatelem,

 

předmět podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku nebo dle průkazu živnostenského nebo jiného oprávnění k podnikání:

(pouze ten předmět podnikání, který s oznámením souvisí)

 

                                                                                                               II. Údaje toho, koho se oznámení týká:

 

A) Identifikační údaje fyzické osoby:

Jméno, příjmení:

(ve sporných případech jednoznačně rozlišit jméno a příjmení)

rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození:

místo narození:

pohlaví:

trvalý nebo jiný pobyt:

státní občanství:

druh a číslo průkazu totožnosti:

stát, popř. orgán, který jej vydal:

doba jeho platnosti průkazu:

 

B) Identifikační údaje fyzické osoby - podnikatele:

Kromě údajů podle bodu A)

obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení:

místo podnikání:

identifikační číslo:

 

C) Identifikační údaje právnické osoby:

Obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku:

sídlo:

identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí:

u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem údaje podle bodu A), a údaje fyzické osoby podle bodu A) , která jejím jménem jedná v daném obchodu. Je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo skutečným majitelem této právnické osoby jiná právnická osoba, uvedou se i její identifikační údaje.

 

Dále v rozsahu bodu A) údaje fyzické osoby, která jedná jménem toho, koho se oznámení týká, pokud je v oznamovaném podezřelém obchodu fyzická osoba zastoupena, a vždy v případě právnické osoby.

 

III. Popis předmětu a podstatných okolností podezřelého obchodu

Oznamovatel uvede předmět a podstatné okolnosti podezřelého obchodu, které jsou mu známy. Podrobně uvede zejména: důvod transakce, který účastník obchodu uvádí; popis použité hotovosti či jiných platebních prostředků a další okolnosti hotovostní platby; časové údaje; čísla účtů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky ohledně kterých se oznámení podává a všech účtů, na které nebo z nichž byly či mají být převáděny, včetně identifikace jejich majitelů a disponentů, má-li k této informaci oznamovatel přístup; měnu; čím je obchod podezřelý; případně i zjištěná telefonní a faxová čísla; popis a evidenční čísla dopravních prostředků; popis chování účastníka obchodu i jeho společníků a další informace, které by mohly mít informační význam k zúčastněným osobám či předmětné transakci. Případné jakékoli další informace, které by mohly s podezřelým obchodem souviset a jsou významné pro jeho posouzení z hlediska opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

Přílohy:

(Součástí popisu jsou kopie všech v oznámení uváděných a s předmětem oznámení souvisejících dokladů, které má oznamovatel k dispozici)

 

                                                                                                      IV. Informace o provedení či odložení obchodu

Oznamovatel uvede, zda a kdy byl obchod proveden či zda byl odložen podle § 20 odst. 1 nebo § 20 odst. 3 zák.č. 253/2008 Sb., případně důvod, proč obchod byl nebo nebyl proveden.

 

V dne

 

 

Realitní zprostředkovatel

podpis (nebo kód) osoby plnící oznamovací povinnost, která je současně odpovědná za správnost uvedených údajů; kód kontaktní osob přidělí povinná osoba a tento kód spolu s informací o určení kontaktní osoby podle § 22 zák.č. 253/2008 Sb. předem sdělí FAÚ

 

 

SDĚDELNÍ KontaktníCH informacÍ

k oznámení podezřelého obchodu sp.zn. /

jméno, příjmení:

pracovní zařazení:

mobilní tel.:

tel.:

fax:

e-mail:

spojení mimo obvyklou pracovní dobu - tel.:

 

V dne

 

Kde inzerujeme?